Polityka prywatności

1) Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony www. www.fintiera.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
2) Administrator:
a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych
b) zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
c) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne;
d) przetwarzając dane zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o ich przetwarzaniu.
3) Poniżej szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w tym:
a) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odwiedzających stronę: www.fintiera.pl;
b) Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fintiera danych osobowych wskazanych do kontaktu, w tym pracowników, współpracowników Klientów oraz os. reprezentujących lub pełnomocników;
c) Informacje dotyczące przetwarzania danych Subskrybentów newslettera Fintiera.

Ad. a) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odwiedzających stronę: https://www.fintiera.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805532, NIP: 8943146052, REGON 38445736, zwana dalej Administratorem.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby administratora tj.: Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, bądź pod adresem e-mail: office@fintiera.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://www.fintiera.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie https://www.fintiera.pl – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność wykonania umowy);
b) obsługi zapytań przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazany adres korespondencji e-mail – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO;
c) organizacji i przeprowadzenia webinariów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność wykonania umowy);
d) kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit a RODO;
e) prowadzenia innego rodzaju działań analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz Państwa aktywności, a także preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności strony i świadczonych usług – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4. W związku z realizacją usług Państwa dane osobowe mogą by ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych świadczących usługi rachunkowo – księgowych, obsługę prawną. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być́ przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń́lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą̨ wymagać́ tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są̨ nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
6. Przekazywanie danych poza EOG
1) Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 6/7
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
2) Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
7. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania na wskazany przez Użytkownika adres korespondencji e- mail informacji marketingowo – handlowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Ad. b) Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fintiera danych osobowych wskazanych do kontaktu, w tym pracowników, współpracowników Klientów oraz os. reprezentujących lub pełnomocników;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:
1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805532, NIP: 8943146052, REGON 38445736, zwana dalej administratorem.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby administratora tj.: Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, bądź pod adresem e-mail: office@fintiera.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Fintiera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
b) zarządzania relacjami z Klientem na podstawie uzasadnionego interesu administratora, który polega na umożliwieniu utrzymania i poprawy relacji z partnerami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres trwania umowy;
c) ustalenia dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, który w tym wypadku polega na konieczności posiadania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Umowy – przez czas do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d) wykonania obowiązków rachunkowych, księgowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących rachunkowości, księgowości i prawa podatkowego.
4. W związku z realizacją umowę dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych świadczących usługi rachunkowo – księgowych, obsługę prawną. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia umowy
6. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
Ad. c) Informacje dotyczące przetwarzania danych Subskrybentów newslettera Fintiera.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805532, NIP: 8943146052, REGON 38445736, zwana dalej administratorem.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby administratora tj.: Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, bądź pod adresem e-mail: office@fintiera.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit a RODO;
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zakończenia świadczenia usługi;
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w tym m.in. dostawcom systemów informatycznych, usług IT oraz organom Państwowym, gdy jest to niezbędne.
6. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania na wskazany przez U Państwa adres korespondencji e- mail informacji marketingowo – handlowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7. Przekazywanie danych poza EOG
1) Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) rożni się̨ od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 6/7
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
2) Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
8. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
3) Bezpieczeństwo danych:
a) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Do danych mają dostęp jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
b) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają̨ dane osobowe na zlecenie Administratora.
4) Polityka plików cookie:
a) Administrator wykorzystuje na Stronie tzw. cookies – „ciasteczka” przede wszystkim w celu dostarczenia Państwa usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
b) Pliki cookies, które służą do monitorowania ruchu na Stronie, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics – wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Państwa do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Goole nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Państwa ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
c) Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Państwa. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Mogą Państwo, w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
d) Strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
e) Strona posiada zainstalowany certyfikat SSL, który jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Adres zabezpieczonej strony rozpoczyna się od prefiksu https:// a dodatkowym znakiem graficznym o wykrytym na stronie zabezpieczeniu SSL jest miniatura kłódki.

5) Zmiana polityki prywatności
a) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 22 października 2022 r.

Scroll to Top